Fri frakt på beställningar över 499 kr
Enkel retur
Snabb leverans 2-4 vardagar
Din varukorg - 0 produkter 0 kr
Din varukorg är tom.

Fri frakt på beställningar över 499 kr
Snabb leverans 2-4 vardagar
Enkel retur med förtryckt returetikett
30 dagars returrätt
Säker betalning med Klarna

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Sammanfattning

Vi på Röhnisch Sportswear AB (”Röhnisch”) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi bryr oss om hur dina personuppgifter används och delas. Dessutom uppskattar vi ditt förtroende för oss att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter om du gör ett köp hos oss, när du besöker vår hemsida, om du kontaktar oss, prenumererar på våra nyhetsbrev eller om du deltar i några av våra tävlingar.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Klicka på länkarna för att läsa mer om den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter

Sammanfattningsvis har du följande rättigheter:

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Nedan kan du läsa mer om:

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Vilka rättigheter har du när vi behandlar dina personuppgifter?

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Intresseavvägning

Bilaga 1: Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Röhnisch Sportswear AB, med organisationsnummer 556130–5649, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress support@rohnisch.com eller ringa oss på telefonnummer +46 19 32 16 00. Vår postadress är Röhnisch Sportswear AB, Box 6116, 700 06 Örebro.

Vilka rättigheter har du när vi behandlar dina personuppgifter?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Mer detaljerad information om dina rättigheter finner du nedan.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.

I detalj: Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultat blir, inklusive att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.

Rätt att återkalla samtycke (Artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.

 • I detalj: Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller;
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling;
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

En begäran görs genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.

 • I detalj: Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

 • Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller 6.1 f i GDPR, vilket inkluderar profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

 • När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, har du rätt att göra invändningar på automatiserat sätt genom att använda tekniska specifikationer.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

 • I detalj: Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:
 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för;
 • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av; eller
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och enligt ovan är skyldig att radera personuppgifterna, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som din rätt till radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen; eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

 • I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

 • behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR, eller fullgörande av avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och

 • behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering). Din rätt till dataportabilitet gäller inte i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

 • I detalj: Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 • I detalj: Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Röhnisch.

Precis som alla företag anlitar vi dock IT-leverantörer för att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa IT-leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

I vissa fall överför vi dina personuppgifter till mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. till den transportör som du väljer när du handlar hos oss. Vilka mottagare som behandlar dina personuppgifter framgår i tabellerna nedan.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES när vi använder IT-leverantörer som är baserade utanför EU/EES. Vilka personuppgifter som överförs anges i respektive tabell nedan. Sammanfattningsvis, kommer dina personuppgifter att överföras utanför EU/EES I följande fall:

 • Dina personuppgifter kommer att överföras till USA, Japan och Australien när vi använder Zendesk.
 • Dina personuppgifter kommer att överföras till USA, Filippinerna och Israel när vi använder Yotpo.
 • Dina personuppgifter kommer att överföras till USA när vi använder Salesforce Commerce Cloud.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här

Om du vill ha mer information om vilka kompletterande säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit eller ta del av mekanismen för överföringen är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Bilaga 1: Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Om du gör ett köp hos oss

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du gör ett köp hos oss. Vi får dina personuppgifter från dig i samband med köpet.

Ändamål: För att administrera ditt köp

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

 • Ta emot och registrera din order.
 • Kommunicera med dig efter köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse.
 • Leverera din order.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)
 • Betalinformation

Fullgörande av avtal (artikel 6.1.b i GDPR)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Lagringstid: Uppgifter om ditt köp lagras och behandlas aktivt i sex månader. Om du har köpt en vara med garanti lagrar vi uppgifter om ditt köp i två år. Personuppgifterna lagras under en längre tid för de ändamål som anges i tabellerna nedan, t.ex. av bokföringsskäl.

Mottagare av dina personuppgifter: Våra betaltjänstleverantörer, Klarna, Adyen och Paypal, samlar in dina personuppgifter i samband med köpet. Betaltjänstleverantörerna är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i Klarnas integritetspolicy här.Läs mer i Adyens integritetspolicy här. Läs mer i Paypals integritetspolicy här.

Vi kommer att dela ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter med den transportör som du väljer i kassan för att kunna leverera dina produkter. Den transportör vi använder är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra transportörer är Postnord AB, DHL International GmBH, DHL Freight AB, United Parcel Service, Inc., Bring Logistik AB, Airmiz AB, Budbee Holding AB och nShift Group AS.

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till våra IT-leverantörer kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Ändamål: Administrera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Om du skulle välja att utöva din ångerrätt, reklamera en vara eller göra något anspråk mot oss behandlar vi dina personuppgifter i det syftet.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i GDPR) och Intresseavvägning (artikel 6.1.f i GDPR)

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk.

Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte administrera din begäran.

Lagringstid: Dina personuppgifter gallras tolv månader från att ärendet avslutades.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till våra IT-leverantörer kommer dessa personuppgifter att överföras till USA, Japan och Australien. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Ändamål: Följa bokföringslagens regler

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Följa bokföringslagstiftningen genom att registrera, kontoföra, och arkivera dina betalningar och andra transaktioner som sker mellan oss och dig.

 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial.

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i GDPR)

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i sju till åtta år för att följa bokföringslagen (utgången av sjunde räkenskapsåret).

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till våra IT-leverantörer kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Ändamål: Skicka förfrågan om du vill recensera ditt köp

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om våra produkter och din köpupplevelse samt hantera de svar som du lämnar i undersökningen. För att göra det använder vi undersökningstjänsterna Yotpo och Trustpilot.

Dela information om dig som kund med Yotpo och Trustpilot för att administrera din utvärdering och publicera den på vår hemsida.

Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar.

Dina recensioner publiceras på vår hemsida. Du väljer själv om du vill ange ditt namn.

 • Namn
 • E-postadress
 • Information som du lämnar i undersökningen i fritext

Intresseavvägning (artikel 6.1.f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att kunna förbättra våra produkter och vårt utbud.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under två år efter genomfört köp. Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter tidigare om du invänder mot vår behandling.

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med Yotpo och Trustpilot. Yotpo och Trustpilot behandlar personuppgifter i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till Yotpo och Trustpilot kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

När du besöker vår hemsida

Vi analyserar hur vår hemsida används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan. För att skydda din integritet har vi och våra samarbetspartners vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida, t.ex. används endast en krypterad version av din IP-adress så att vi inte kan spåra vem du är.

Personuppgifter som behandlas samlas in från din enhet (t.ex. mobil, dator eller surfplatta) när du besöker vår hemsida. Våra leverantörer Google, Hotjar, Meta, Pinterest, Bing och TikTok använder även information de har sedan tidigare för att genomföra analys och för att visa dig intressanta erbjudanden från oss.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies. I vår informationstext om cookies förklarar vi mer i detalj hur detta går till.

Ändamål: Analysera hur vår hemsida används

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Googles analystjänster och Klaviyo

Analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra våra produkter och vår hemsida. För att göra detta använder vi Google Analytics och andra analystjänster från Google samt Klaviyos analysverktyg.

Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

 • Vilket område du befinner dig i
 • Information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan

Endast Google

 • Krypterad IP-adress som vi på Röhnisch inte kan koppla samman med just dig
 • Information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Endast Klaviyo

 • Kontaktinformation om dig, såsom ditt namn och telefonnummer
 • Din shoppinghistorik

Samtycke (artikel 6.1.a i GDPR)

Vi inhämtar ditt samtycke på vår hemsida för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att avaktivera cookies i din webbläsare.

Hotjar

Analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra våra produkter och vår hemsida. För att göra detta använder vi Hojtar analystjänster.

Analystjänsten filmar eller registrerar besökares aktivitet på hemsidan och skapar aktivitetskartor för att se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är eftersom informationen anonymiseras.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

 • Krypterad IP-adress som vi på Röhnisch inte kan koppla samman med just dig
 • Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på och vilka sidor du besöker

Samtycke (artikel 6.1a i GDPR)

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Här kan du läsa om hur du kan undvika att Hotjar spårar din aktivitet.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att användas av oss under tolv månader från ditt besök.

Analystjänsterna som vi använder kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google, Hotjar och Klaviyo lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras integritetspolicies. Klicka på namnen för att läsa mer.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas till Google, Hotjar och Klaviyo. Google, Hotjar och Klaviyo är självständigt personuppgiftsansvariga för viss personuppgiftsbehandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas av dem.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till Google och Hotjar kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Ändamål: Visa intressanta erbjudanden från oss på andra sidor du besöker

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter som vi tror är intressanta för dig på Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Bing och TikTok. Vi kan anpassa marknadsföringen att passa dig baserat på information som Google, Meta, Pinterest, Bing och TikTok har om dig sedan tidigare och baserat på din tidigare surfhistorik hos oss (så kallad profilering*).

 • Krypterad IP-adress som vi på Röhnisch inte kan koppla samman med just dig
 • Geografisk plats
 • Vilka sidor du besökt efter att ha klickat på vår annons

Därefter ser du sökresultat och reklambanners baserat på:

 • Analys av hur och när du använder vår hemsida, t.ex. om du lägger något i varukorgen, gör ett köp eller söker på något
 • Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke (artikel 6.1.a i GDPR)

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på vår hemsida.

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google. Här hittar du mer information om dina val på Instagram och här på Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook.

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss under sex månader efter ditt besök på vår hemsida.

Marknadsföringstjänsterna vi använder kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google, Meta, Pinterest, Bing och TikTok lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive integritetspolicy.

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med Google,Meta, Pinterest, Bing och TikTok. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga för sådan behandling som de utför och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas av dem.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till Google och Meta kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

*Profilering: Din aktivitet på vår hemsida används vid så kallad profilering, som Google, Meta, Pinterest, Bing och TikTok gör för att visa dig de erbjudanden som de och vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig. Utan denna profilering hade du istället fått se erbjudanden som inte är relevant för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända nedan där dina rättigheter förklaras i detalj.

Om du kontaktar oss

När du har kontakt med oss, t.ex. via sociala medier, kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i tabellerna nedan. Vi får dina personuppgifter från dig genom vår kontakt.

Om du använder sociala medier kommer även det sociala mediet som du använder (t.ex. Facebook) att behandla dina personuppgifter och vi rekommenderar därför att du läser vår information här nedan tillsammans med den information som du hittar på dessa sociala medier.

Ändamål: För att kommunicera med dig om du kontaktar oss

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Kommunicera med dig om du kontaktar oss, t.ex. genom vår kundtjänst, vår chatt eller våra sociala medier.

 • Namn
 • De kontaktuppgifter du använder, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress
 • Annan information du lämnar i samband med vår kontakt

Om du kontaktar oss genom sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

Intresseavvägning (artikel 6.1.f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig på våra sociala medier och via vår kundtjänst.

Lagringstid: Vi gallrar kommunikation som förekommer i våra kundserviceärenden inom 12 månader från att vår kontakt rörande ärendet har avslutats.

På sociala medier gallrar vi dina kommentarer och vår kommunikation vid förfrågan. Material som kan upplevas stötande tas bort kontinuerligt. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person.

Mottagare av dina personuppgifter: Inom ramen för ett kundserviceärende delas dina personuppgifter av vår IT-leverantör Zendesk i egenskap av personuppgiftsansvarig. Läs mer i Zendesks integritetspolicy här. Om du kontaktar oss via sociala medier får även den sociala medie-plattformen del av dina personuppgifter.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till våra IT-leverantörer kommer dessa personuppgifter att överföras till USA, Japan och Australien. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Denna tabell beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi får dina personuppgifter från dig i samband med att du genomför ett köp eller välja att fylla i din e-postadress vid prenumeration på våra nyhetsbrev.

Ändamål: Skicka nyhetsbrev

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skicka nyhetsbrev via e-post

 • E-postadress

Samtycke (artikel 6.1.a i GDPR)

Vi inhämtar ditt samtycke för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst invända mot marknadsföring samt återkalla ditt samtycke.

Utveckla och förbättra våra nyhetsbrev genom att analysera hur du öppnar dem och vad du klickar på i nyhetsbreven.

 • Information om hur du öppnar vårt nyhetsbrev och vad du klickar på
 • IP-adress
 • E-mail adress

Intresseavvägning (artikel 6.1.f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna analysera vår marknadsföring.

Lagringstid: Vi skickar nyhetsbrev tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar dig från våra utskick.

Mottagare av dina personuppgifter: För utskick av våra nyhetsbrev använder vi IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till IT-leverantörer kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Om du deltar i en av våra tävlingar eller om vi delar dina inlägg på sociala medier

Om du deltar i en tävling hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi får dina personuppgifter från dig genom ditt tävlingsdeltagande och från dina sociala medier.

Ändamål: För att genomföra tävlingen

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Administrera ditt deltagande i tävlingen.

 • Namn, t.ex. användarnamn på Instagram
 • Ditt tävlingsbidrag och annan information du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, t.ex. e-postadress

Intresseavvägning (artikel 6.1.f i GDPR)

Vårt berättigade intresse att kunna administrera din anmälan och ditt deltagande.

Lagringstid: Vi lagrar personuppgifterna tills tävlingen är avslutad.

Mottagare av dina personuppgifter: Om tävlingen genomförs på någon av våra sociala kanaler, får det aktuella sociala mediet tillgång till dina personuppgifter.

Om du taggar oss i sociala medier.

Ändamål: För att dela inlägg på sociala medier

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Dela dina inlägg på sociala medier

Om du delar innehåll på sociala medier och taggar oss kan vi skicka en förfrågan till dig om vi får använda ditt innehåll i vår marknadsföring. Om du samtycker till det så kommer vi dela ditt inlägg på våra produkter i våra kanaler.

 • Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)
 • Annan information som finns i inlägget som du har skapat

Samtycke (artikel 6.1.a i GDPR)

Ditt samtycke som du lämnar som svar på vår förfrågan om att få dela ditt inlägg.

Lagringstid: De inlägg vi delar på sociala medier kommer att lagras där fram tills att du ber oss ta bort inlägget.

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med de sociala medier som används som behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Överföring utanför EU/EES: Genom vår delning av dina personuppgifter till Meta kommer dessa personuppgifter att överföras till USA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.1.c i GDPR), modul två. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av här.

Denna integritetspolicy fastställdes av Röhnisch Sportswear AB den 2022-06-27.